KARE DERGİ Karşılaştırmalı Edebiyat Dergisi Journal of Comparative Literature

ANALYTICAL ANALYSIS OF “ALIENATION” PROCESS IN THE PROTAGONISTS OF GERBRAND BAKKER’S THE DETOUR AND KENZABURO OE’S A PERSONAL MATTER

GERBRAND BAKKER'IN “DOLAMBAÇ” ADLI ESERİ İLE KENZABURO OE'NİN “KİŞİSEL BİR SORUN” ADLI ESERLERİNDE ANAKARAKTERLERDEKİ “YABANCILAŞMA” SÜRECİNİN ANALİTİK OLARAK İNCELENMESİ

Author: Ali GÜLTEKİN, Onay ORCAN
Publication Date: 2017
Issue Number: 1
Pages: 2-17
Doi Number
:
View Count: 109 views
Citations:
Click Here for The Full Text

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, Kenzaburo Oe’nin Kişisel Bir Sorun adlı eserindeki Bird karakteri ile Gerbrand Bakker’ın Dolambaç adlı eserindeki
Emilie karakterinin yabancılaşma sürecini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Kenzaburo Oe’nin 1994 yılında aldığı Nobel Edebiyat Ödülü
ile Japon edebiyat dünyasında kendine özgü yer edinmiştir. Hollanda edebiyatının IMPAC Dublin ödüllü yazarı Gerbrand Bakker’ın modern
anlatı teknikleri konusundaki ustalığı çağını etkilemiştir. Bu iki eserdeki karakterler yaşadıkları bunalım ve zorlukların bir yansıması olarak yabancılaşma süreci içine girmişlerdir. Dolambaç adlı eserde yabancılaşma sorunu yaşayan karakter Agnes- Emilie- iken Kişisel Bir Sorun eserinde kendine ve yaşadığı topluma yabancılaşan karakter Brid’dür. Her iki eserdeki yabancılaşma süreci bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır.

 

Yabancılaşma, insanın kendi öz benliğine ve içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerine uygun davranışlar sergilememesi şeklinde açıklanabilir. Dolambaç adlı eserde adının Emilie olduğunu söyleyen, gerçek adı Agnes olan karakter ile Kişisel Bir Sorun adlı eserdeki ana karakter Bird’ün yabancılaşması, topluma, yaşadıkları düzene isyan ve onları yıkıma sürükleyen bu ruh hali sonucunda kendilerinden ve sevdiklerinden kaçmaları şeklinde kendini göstermektedir. Çalışmada, incelemenin konusu “yabancılaşma” olduğu için, yabancılaşmanın değişik tanımları üzerinde durulmuş ve disiplinler arası bir yaklaşımla sosyoloji ve psikoloji biliminden
yararlanılmıştır. İncelenilen eserlerin yazarları Kenzaburo Oe ile Gerbrand Bakker’ın edebi kişilikleri ile birlikte eserlerin özeti verilmiştir. Sonrasında Bird ve Emilie karakterlerinin yaşadıkları yabancılaşma karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Yabancılaşma, Kenzaburo Oe, A Personal Matter, Gerbrand Bakker, The Detour